Tartalom rész kezdete

Élethelyzetek

Vidéken szeretnénk lakni! - "Falusi CSOK"

A CSOK rendszerében az egyik újdonság, hogy azokat a támogatási összegeket, amelyeket eddig csak új lakásra lehetett igénybe venni, 2019. július 1-jétől az érintett (ún. preferált) kistelepüléseken használt lakás vásárlására, bővítésére és korszerűsítésére is fel lehet majd használni.

 A másik fontos módosítás, hogy lakóingatlan korszerűsítésére is felhasználható a CSOK, eddig ilyen lehetőség nem volt.

 Milyen településeken él az új támogatás?

 Preferált kistelepülés: az 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező települések, ahol a KSH naptári év január 1-jei adatai alapján, a 2003. évhez számított népesség aránya nem éri el a 100%-ot, vagy amelyek a 36 leghátrányosabb járásba tartoznak. Összesen 2486 település. [lásd: csatolt dokumentumokban lista]

 A település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan is preferált kistelepülésen fekvő lakásnak számít, ha azon az alább meghatározott lakás fogalomnak megfelelő lakóingatlan van.

 Milyen támogatási célokra használható fel a falusi CSOK? 

 • preferált településen fekvő lakás vásárlásával egybekötött lakóépület-bővítés, illetve korszerűsítés,
 • preferált településen fekvő, az igénylő legalább 50%-os tulajdonában lévő lakóház bővítésének vagy korszerűsítésének támogatása.

 Mi minősül lakásnak?

 A lakás a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal (a központi fűtésű, távfűtött lakások is megfelelőek),
 • közműves szennyvízelvezetéssel, ennek hiányában a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, ennek hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

 Ha az igénylő korszerűsítésre is igényli a CSOK-ot, akkor megvásárolható olyan ingatlan is, amely a fenti feltételek közül – a fürdőhelyiség és a WC kivételével − csak az első feltételnek felel meg. Ebben az esetben az igénylő vállalja, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően teljesíti a fenti feltételeket.

Mi számít korszerűsítésnek? 

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galéria-építést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyha-felújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30 %-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20 %-áig.

 A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg.

 Mi számít bővítésnek? 

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával (8 m2) történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

 Támogatás és a kamattámogatott kölcsön összege 

Eltartott gyermekek száma

Lakásvásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése

 

CSOK összege

CSOK kölcsön

CSOK összege

CSOK kölcsön

1

600 000 Ft, vásárlásra legfeljebb 300 000 Ft.

 

300 000 Ft

 

2

2 600 000 Ft, vásárlásra legfeljebb 1 300 000 Ft.

10 000 000 Ft

1 300 000 Ft

5 000 000 Ft

3

10 000 000 Ft, vásárlásra legfeljebb 5 000 000 Ft.

15 000 000 Ft

5 000 000 Ft

7 500 000 Ft

4+

 Preferált településen használt lakás vásárlással egybekötött korszerűsítés, illetve bővítés esetén lakásvásárlásra a támogatás maximális összegének legfeljebb 50%-a használható fel. Vagyis három vagy annál több gyermek esetén legfeljebb 5 millió Ft támogatás használható fel a megvásárolt lakás vételárának megfizetéséhez. Ha ennél magasabb vételárú lakást vásárol az igénylő, az 5 millió Ft-ot meghaladó vételár részt kölcsönből vagy saját forrásból kell kiegyenlíteni.

A támogatási igény bővítési, illetve korszerűsítési „részére” nincs ilyen megkötés, így ha az igénylő 10 millió Ft támogatást igényel és a megvásárolt lakás vételára 3 millió Ft, akkor 7 millió Ft használható fel a bővítési, illetve korszerűsítési munkálatok elvégzésére. 

Ha valaki a korszerűsítési és/vagy bővítési munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

 Érvényesülnek az általános szabályok a megvásárolt ingatlan alapterületére, eszerint többlakásos épület esetén egy gyermeknél 40, két gyermeknél 50, 3 gyermeknél 60, 4 vagy több gyermeknél 70 négyzetméter a minimális hasznos alapterület. Van azonban arra is lehetőség, hogy a minimális alapterületnél kisebb lakást vásároljanak, ha az igénylő vállalja, hogy a megvásárolni kívánt lakás alapterülete a vásárlással egybekötött bővítés megvalósulását követően eléri az elvárt minimumot.

 A közeli hozzátartozótól, valamint a saját tulajdonban álló gazdasági társaságtól történő ingatlanvásárlás nem megengedett.

 Az igénylő legalább 50% tulajdonában álló (meglévő) lakás bővítése, illetve korszerűsítése esetén az új lakásra vonatkozó támogatási összeg legfeljebb 50%-a igényelhető igényelhető (1 gyermek után 300 ezer Ft, 2 gyermek után 1,3 millió Ft, 3 vagy több gyermek után 5 millió Ft). A támogatás abban az esetben is igényelhető korszerűsítésre, illetve bővítésre, ha korábban az igénylő az adott lakásra már igénybe vett CSOK-ot. Ebben az esetben a korábban igénybe vett támogatás összegét nem kell „levonni” a maximálisan igényelhető támogatási összegből. Tehát, ha egy kétgyermekes család korábban lakásvásárlásra igénybe vett 1,43 millió Ft CSOK-ot, ezen lakóingatlan korszerűsítésére, illetve bővítésére további 1,3 millió Ft CSOK-ot igényelhet. Ha időközben újabb gyermek született, vagy a család vállal még egy gyermeket, 5 millió Ft áll rendelkezésére. 

 A bővítés követően a lakás hasznos alapterületének el kell érnie a fent részletezett minimális alapterületet.

 Ki lehet igénylő?

A támogatást az egyedülálló szülő, a házaspár, az élettársi kapcsolatban élő pár az igénylővel közös háztartásban élő, az igénylő(k) által eltartott, együttköltöző

 • vér szerinti vagy
 • örökbefogadott gyermek után

igényelheti.

 Ki minősül gyermeknek?

 • a magzat (ikermagzat) a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • az igénylő meglévő, eltartott gyermeke, aki nem töltötte be a 25. életévét, vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

 Fiatal házaspár esetében az általuk vállalt gyermek után is igényelhető. A fiatal házaspár (legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét) – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két vállalt gyermeke után a támogatást megelőlegezett formában is igénybe veheti.

 A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő:

 • egy gyermek vállalása esetén 4 év,
 • két gyermek vállalása esetén 8 év,

Vállalt gyermekekre a CSOK megelőlegezett támogatásként, a meglévő gyermekre igénybevettel azonos összegben és módon kerül folyósításra.

 Előírt társadalombiztosítási jogviszony

A kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottnak kell lenni (30 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni) vagy felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni, ha együttesen igénylik a támogatást, akkor az egyik félnek. 

 1. A 10 millió Ft maximális támogatási összeghez kapcsolódóan legalább 2 év folyamatos (legfeljebb 30 napos megszakítás lehet)
  1. biztosítási jogviszonyt (amelybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatás ideje nem számítható be) vagy
  2. felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyt

kell igazolni. 

      2. Egyéb esetben legalább 1 év folyamatos

  1. biztosítási jogviszony vagy
  2. felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszony

igazolása szükséges.

 Ha az igénylő más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolhatja.

 Egyéb jogosultsági feltétel

 • köztartozásmentesség,
 • büntetlen előélet vagy annak igazolása, hogy az igénylő gazdasági, család, illetve kiskorú elleni bűncselekményt nem követett el vagy mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

 „Falusi” CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott kölcsön

 • Vásárlással egybekötött korszerűsítés/bővítés esetén
  • két gyermek után legfeljebb 10 millió Ft,
  • 3 vagy több gyermek után legfeljebb 15 millió Ft,
 • Meglévő lakás korszerűsítése/bővítése esetén
  • két gyermek után legfeljebb 5 millió Ft,
  • 3 vagy több gyermek után legfeljebb 7,5 millió Ft

összegben igényelhető kamattámogatott kölcsön.

A kölcsön kamatait 25 évig támogatja az állam, ezen időszak alatt az adós fix, 3%-os kamatot fizet.